Käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

1.1. Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Asiakas ja Posti Group Oyj sopivat Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuottaman verkkopalveluna toteutetun aineistopalvelun rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä.

Tässä sopimuksessa Posti-konsernin aineistopalvelun rekisteröitymistä edellyttävistä palveluista käytetään nimitystä "Palvelut", Palveluita käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Asiakas" ja Posti Group Oyj:stä käytetään nimitystä "Posti". Asiakkaalla on aina oikeus kääntyä Palveluita koskevissa asioissa Postin puoleen riippumatta siitä mikä Posti-konserniin kuuluva yhtiö on kyseisen palvelun tuottanut.

1.2. Palveluiden sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen sekä Postin Palveluiden yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti.

1.3. Postin yhteystiedot: Posti Group Oyj, käyntiosoite Postintaival 7 A, 00230 Helsinki, postiosoite PL 1, 00011 POSTI. Yhteisötunnus 1531864-4. Palvelua koskevat tiedustelut: sähköposti digilibrary@posti.com.

2. Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palveluiden käyttöönotto

2.1. Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluiden käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Asiakas käyttää Palveluita rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Postin DigiLibrary-aineistopalvelun käyttäjärekisteriin. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti.

3.2. Palveluiden tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet sekä henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden toteuttaminen on kuvattu Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa.

4. Käyttöehtoja tai Palveluita koskevat ilmoitukset ja tiedotteet

4.1. Postin palveluita ja Asiakkaan Postin kanssa tekemiä sopimuksia koskevaan asiakastiedottamiseen käytetään Asiakkaan yhteystietoja.

5. Asiakkaan vastuu

5.1. Tunnukset
Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki Palveluita käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksella tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta.

Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Asiakkaan on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Postiin. Tunnusten käsittelyä koskevia lisätietoja on Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa.

Posti voi luovuttaa Asiakkaan tunnukset muille kuin Asiakkaalle ainoastaan Asiakkaan valtuutuksella tai lain nojalla.

5.2. Laitteet
Asiakas vastaa itse Palveluiden käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta. Asiakas on velvollinen noudattamaan Palveluiden käytössä Postin kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista ohjeista.

5.3. Tiedot
Asiakkaan on annettava Palveluita varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Posti ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Asiakas antaa Palveluiden yhteydessä.

5.4. Aineisto
Posti tallentaa Palveluun kuvia, esitteitä ja muuta markkinointimateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa. Palvelusta on mahdollista hakea digitaalista originaaliaineistoa. Käyttäjä voi ladata ja hyödyntää hyväksyttyjä aineistoja uudelleen. Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia materiaalien käytöstä.

Posti vastaa aineistopalvelussa julkaisemansa aineiston sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän käytä, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele Palvelusta hakemaansa aineistoa tavalla, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

5.5. Seuraukset
Mikäli ilmenee, että Asiakkaan Palvelusta hakeman aineiston käsittely on Postia loukkaavaa tai loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen vastaista taikka voi aiheuttaa vahinkoa, Postilla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa Käyttöehdot ja keskeyttää Palveluiden käyttö kohdan 8 mukaisesti.

6. Postin vastuu aineistopalvelusta

6.1. Postin vastuu Palveluista on määritelty näissä Käyttöehdoissa ja sen lisäksi Palveluiden yhteydessä.

6.2. Posti ylläpitää Palveluita niin, että ne ovat pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Posti voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut esim. muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta.

6.3. Posti ei vastaa Postista riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Posti pyrkii ilmoittamaan ennalta tiedossa olevista katkoksista ja häiriöistä.

6.4. Palveluita koskevan huomautuksen ja korvausvaatimuksen tekemisessä menetellään Postin yleisissä sopimusehdoissa kuvatulla tavalla.

7. Sopimusehtojen muuttaminen

7.1. Asiakas on tietoinen siitä, että Posti kehittää Palveluita jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palveluiden valikoima ja sisältö voivat muuttua. Postilla on myös oikeus lopettaa Palveluiden tuottaminen. Postilla on tällöin oikeus irtisanoa Käyttöehdot Palveluita tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohtien 8.1. ja 8.3. mukaisesti.

7.2. Postilla on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palveluiden yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksesta.

8. Sopimusten ja Palveluiden voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

8.1. Käyttöehtojen voimassaolo ja irtisanominen
Käyttöehdot tulevat voimaan heti kun Asiakas on hyväksynyt Palveluita koskevat sopimusehdot ja ovat voimassa toistaiseksi. Posti voi irtisanoa Käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa Käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Asiakas voi irtisanoa Käyttöehdot Palveluiden yhteydessä palautelomaketta käyttämällä.

8.2. Käyttöehtojen purkaminen
Posti voi purkaa Asiakkaan Käyttöehdot ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla.

8.3. Palveluiden sulkeminen
Posti voi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos
- on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä
- on perusteltua syytä epäillä sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä
- Palvelut tai niiden osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena.

9. Muut ehdot

9.1. Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Postin tarjoamaan aineistoon ovat Postilla.

9.2. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

9.3. Postilla on oikeus siirtää Asiakkaan sopimukset toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.